Thông báo danh sách sinh viên lưu trú tại KTX 135B NH2019-2020

Thông báo danh sách sinh viên lưu trú tại KTX 135B NH2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:   46/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về danh sách sinh viên lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2018 – 2019

________________________

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú:

Đợt 1: từ ngày 15/7/2019 đến ngày 25/7/2019

Đợt 2: từ ngày 15/8/2019 đến ngày 25/8/2019

  1. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  2. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • 1 bảng photo CMND (đem theo bản chính để đối chiếu)
  • Ba tấm hình 2×3 (hình mới chụp)
  • Lệ phí lưu trú./.
  • Lưu ý: Bộ phận Quản lý KTX có thể từ chối tiếp nhận lưu trú đối với trường hợp sinh viên đã từng lưu trú tại KTX nhưng vi phạm nội quy, quy chế cũng như không đủ điểm phong trào theo quy định của KTX (trong năm 2018-2019).

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương