Thông báo điều chỉnh đăng ký học phần tự chọn HK2/2017-2018

Thông báo điều chỉnh đăng ký học phần tự chọn HK2/2017-2018

THÔNG BÁO

Phòng đào tạo thông báo đến các sv khóa 2017 về việc điều chỉnh đăng ký học phần tự chọn HK2/2017-2018 như sau:

Do có 1 số môn dự kiến giảng dạy ở HK 2 nhưng nay phải hủy lớp, các sv đã đăng ký vào các lớp bị hủy phải đổi bằng môn học khác thay thế.

Thời gian điều chỉnh đến ngày 25/11/2017 là hết hạn

Sau đây là 7 lớp Học phần bị hủy:

mamh lop tenmh lop TKB
BAA00007 17CMT Phương pháp luận sáng tạo 17CMT hủy
BAA00007 17DCH Phương pháp luận sáng tạo 17DCH hủy
BAA00007 17KMT Phương pháp luận sáng tạo 17KMT hủy
BAA00007 17KVL Phương pháp luận sáng tạo 17KVL hủy
BIO00001 17CTT Sinh đại cương 1 17CTT hủy
BIO00002 17DCH Sinh đại cương 2 17DCH hủy 
CHE00001 17CTT Hóa đại cương 1 17CTT hủy