Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu môn Sinh đại cương 1/18HDH

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu môn Sinh đại cương 1/18HDH

Sinh viên lớp 18HDH học môn Sinh đại cương 1 theo TKB lớp 18KVL1 như sau:

Mã mh Tên môn học Lớp tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
BIO00001 Sinh đại cương 1 18KVL1 LT cs2:E106 3 1 4 Sinh học 27 18/02/2019
 
Về việc đkhp phòng đào tạo sẽ tự động đk môn Sinh DC1/18KVL1 cho sv 18HDH. Các môn tự chọn và anh văn nếu trùng TKB sinh viên phải đăng ký lại trong thời gian điều chỉnh đkhp.