Thông báo ĐKHP chuyên ngành bổ sung

Thông báo ĐKHP chuyên ngành bổ sung

THÔNG BÁO

Đăng ký bổ sung học phần chuyên ngành

đối với sinh viên nộp trể chứng chỉ Anh văn

               Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên chưa đăng ký được học phần chuyên ngành do thiếu điều kiện về ngoại ngữ, nay đã đủ điều kiện nên được giải quyết đăng ký bổ sung  trong thời gian đăng ký: từ 9g00 đến 18g00 ngày 28/09/2020.

Riêng SV ngành CNTT liên hệ giáo vụ Khoa CNTT (có thông báo hướng dẫn trên web Khoa) để giải quyết đăng ký.

                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO