Thông báo ĐKHP HK1/2020-2021 lớp LTĐH 19HCB và học trả nợ cùng K2019, K2020

Thông báo ĐKHP HK1/2020-2021 lớp LTĐH 19HCB và học trả nợ cùng K2019, K2020

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2020-2021

cho sinh viên lớp liên thông đại học K2019 (HK3) và học trả nợ cùng K2019, K2020

 

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2019 về việc đăng ký qua mạng các học phần HK3 trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

          1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:   

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

05/11/2020

08/11/2020

– Lớp 19HCB điều chỉnh ĐKHP HK3.
– ĐKHP trả nợ cùng K2019,K2020.

Tuần học đầu tiên (*)

 

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo/thời khóa biểu trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

            (*): Sau thời gian trên trường không giải quyết điều chỉnh ĐKHP HK1/2020-2021.

          2. Điều kiện đăng ký:

– Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO