Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 43  /KHTN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2023-2024 

cho sinh viên cao đẳng học cùng ĐHCQ

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng các học phần học cùng ĐHCQ trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh ĐKHP

Từ

Đến Khóa Nội dung thực hiện

Ghi chú

9h ngày 23/02/2024 18h ngày 24/02/2024 Tất cả ĐKHP các môn  – TKB ĐHCQ xem tại link (*)
– Hướng dẫn học môn thay thế cùng ĐHCQ xem tại link (**).
 
9h ngày 29/02/2024 23h ngày 02/03/2024 Tất cả Điều chỉnh ĐKHP (***)

Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(***) Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

(*) Sinh viên xem thời khóa biểu ĐHCQ dự kiến các môn mở HK2, năm học 2023-2024 tại thông báo Khoa CNTT như link Hệ thống quản lý sinh viên\CQuy\Lịch – Thời khóa biểu\Thời khóa biểu và thông báo Phòng Đào tạo.

(**) Bảng chuyển đổi các học phần tương đương, thay thế cao đẳng học cùng bậc đại học chính quy xem đường link sau: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501

  1. Điều kiện đăng ký ĐKHP

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có). 

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ. 

– Căn cứ thông báo số 225/TB-KHTN ngày 21/11/2023 của Hiệu trưởng, sinh viên không đóng học phí đúng quy định sẽ không được đăng ký học phần vào HK2/2023-2024 và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định hiện hành.

  1. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học: 26/02/2024

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– SV liên hệ Email giáo vụ Khoa CNTT giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc Phòng Đào tạo pdt_khtn@hcmus.edu.vn  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.  

Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

– Sinh viên xem thêm Bảng chuyển đổi môn học tương đương ở link sau:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan