Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – Đại học chính quy

Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – Đại học chính quy

                                        

       ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                     Số:      /KHTN-ĐT                                             TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2020-2021

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

 

      Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong học kỳ hè (HK3/2020-2021) như sau:

     1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được đăng ký

Ghi chú

08/07/2021

11/07/2021

K19 về trước

Đăng ký học phần

     Tất cả các ngành

Môn GD2

22/07/2021

24/07/2021

K19 về trước

     Điều chỉnh ĐKHP

     Tất cả các ngành

(*)

    (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

     2. Điều kiện đăng ký:

  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ hè không vượt quá 12TC

Lưu ý:  

  • Thời gian học: 19/07/2021 đến 29/08/2021
  • Dự kiến thi: 30/08/2021 đến 05/09/2021
  • Học kỳ này chỉ mở các môn giai đoạn 2. SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ
  • Trường chỉ trả lời email cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

                                                                                                  Trần Thái Sơn