Thông báo ĐKHP và Tra cứu lịch học HK2/17-18

Thông báo ĐKHP và Tra cứu lịch học HK2/17-18

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: 

– PĐT đã đăng ký học phần lý thuyết cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy. Sinh viên chỉ đăng ký nhóm Thực hành (nếu có)

– Sinh viên đăng ký học lại chung đợt đăng ký này. Sinh viên phải đăng ký lớp Lý thuyết và nhóm Thực hành (nếu có)

– Email hỗ trợ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn