Thông báo đổi giờ học lớp ENV00001/19HDH1

Thông báo đổi giờ học lớp ENV00001/19HDH1

Môn Môi trường đại cương lớp 19HDH1 chuyển tiết học từ 1 lên 3, bắt đầu học từ 9g20.

oại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần GVPT
LT ENV00001 Môi trường đại cương 19HDH1 2 3 4 Môi trường 6 12/10/2020 ThS Hoàng Thị Phương Chi
ThS Lê Thị Bạch Linh