Thông báo dời ngày công bố danh sách tốt nghiệp hệ chính quy – đợt tháng 10/2020