Thông báo dời ngày đăng ký học lại/cải thiện đối với SV K 2022 về trước

Thông báo dời ngày đăng ký học lại/cải thiện đối với SV K 2022 về trước

Vì lý do kỹ thuật, sinh viên khóa 2022 trở về trước đăng ký học lại / học cải thiện cùng với khóa 2023 từ 10g00 ngày 24/02 đến 14g00 ngày 25/02. 

                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO