Thông báo dời ngày học môn Hóa đại cương 1, 2 – K2019

Thông báo dời ngày học môn Hóa đại cương 1, 2 – K2019
 
SV có thể xem ngày bắt đầu học trên portal – trong kết quả ĐKHP.
 
 
nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH1 cs2:F103 5 1 4 Hóa học 7 19/10/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH2 cs2:F204 5 1 4 Hóa học 7 19/10/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH1 cs2:F103 4 6 4 Hóa học 7 19/10/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH2 cs2:F104 4 1 4 Hóa học 7 19/10/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH1A cs2:F208 5 6 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH1B cs2:F301 5 6 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH1C cs2:F308 5 6 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH2A cs2:F208 5 8.5 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH2B cs2:F301 5 8.5 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19CSH2C cs2:F308 5 8.5 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH1A cs2:F107 6 6 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH1B cs2:F107 6 8.5 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH1C cs2:F301 2 1 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH2A cs2:F308 2 1 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH2B cs2:F301 2 3.5 2.5 Hóa học 9 02/11/2020
20-21 1 2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 19SHH2C cs2:F308 2 3.5 2.5 Hóa học 9 02/11/2020