Thông báo dời ngày học môn Kinh tế đại cương và Khoa học trái đất