Thông báo đổi phòng học bài tập các môn Hóa đại cương 1, 2, Giải tích A3

Thông báo đổi phòng học bài tập các môn Hóa đại cương 1, 2, Giải tích A3

Từ tuần lễ 30/9, phòng học bài tập được thay đổi như sau:

 
 
Khóa Mã mh Tên môn học Lọi lớp Lớp Số sv Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19HOH2A 64 cs2:F201 3 6 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19HOH2A 64 cs2:F201 3 8,5 2,5 Hóa học
2018 MTH00014 Giải tích 3A Bài tập 18TTH1C 28 cs2:F107 5 3,5 2,5 Toán-Tin học
2018 MTH00014 Giải tích 3A Bài tập 18TTH1A 30 cs2:F107 5 6 2,5 Toán-Tin học
2018 MTH00014 Giải tích 3A Bài tập 18TTH1B 29 cs2:F107 5 8,5 2,5 Toán-Tin học
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19HOH2B 64 cs2:F208 3 6 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19HOH2B 64 cs2:F208 3 8,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19CSH2B 47 cs2:F208 4 1 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19CSH2A 47 cs2:F208 4 3,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19SHH1A 46 cs2:F301 3 1 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19SHH1C 47 cs2:F301 3 3,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19HOH3A 64 cs2:F301 3 6 2,5 Hóa học
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19HOH3A 64 cs2:F301 3 8,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19SHH2A 46 cs2:D106 4 1 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19KVL1C 45 cs2:D106 4 3,5 2,5 Khoa Học Vật liệu
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19HOH1A 55 cs2:D106 4 6 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19HOH1B 55 cs2:D106 4 8,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19CSH1A 47 cs2:F301 5 1 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19CSH1B 47 cs2:F301 5 3,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19KVL1C 45 cs2:F301 6 1 2,5 Khoa Học Vật liệu
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19DCH1A 28 cs2:F301 6 3,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19KVL1A 44 cs2:F301 7 1 2,5 Khoa Học Vật liệu
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19KVL1B 44 cs2:F301 7 3,5 2,5 Khoa Học Vật liệu
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19SHH1B 46 cs2:F308 3 1 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19HOH3B 64 cs2:F308 3 6 2,5 Hóa học
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19HOH3B 64 cs2:F308 3 8,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19SHH2B 47 cs2:F308 4 1 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19SHH2C 47 cs2:F308 4 3,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19HOH1B 55 cs2:F308 4 6 2,5 Hóa học
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19HOH1A 55 cs2:F308 4 8,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19CSH1C 47 cs2:F308 5 1 2,5 Hóa học
2019 CHE00001 Hóa đại cương 1 Bài tập 19CSH2C 47 cs2:F308 5 3,5 2,5 Hóa học
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19KVL1B 44 cs2:F308 7 1 2,5 Khoa Học Vật liệu
2019 CHE00002 Hóa đại cương 2 Bài tập 19KVL1A 44 cs2:F308 7 3,5 2,5 Khoa Học Vật liệu