Thông báo đổi phòng học lớp ôn thi Liên thông đại học và lớp 16HCB

Thông báo đổi phòng học lớp ôn thi Liên thông đại học và lớp 16HCB

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi phòng học lớp liên thông ĐH ngành CNTT)

 

1/  Phòng học ôn thi Tuyển sinh liên thông ĐH ngành CNTT năm 2017 thay đổi như sau:

Môn NM Lập trình: ngày 22/10/2017 học tại phòng E302. Các buổi học tiếp theo Môn NM Lập trình học tại phòng C33.

 

2/ Phòng học lớp 16HCB thay đổi như sau:

Môn Phân tích thiết kế phần mềm: ngày 22/10/2017 học tại phòng F303. Các buổi học tiếp theo Môn Phân tích thiết kế phần mềm học tại phòng C23.

                                                                                                                   Ngày 5/10/2017

                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO