Thông báo đóng học phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 2 chương trình cao học khóa 26/2016

Thông báo đóng học phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 2 chương trình cao học khóa 26/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

THÔNG BÁO

v/v Thu học phí hỗ trợ đào tạo năm 2 chương trình cao học khóa 26/2016

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học của các ngành khóa 26 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng học phí hỗ trợ đào tạo năm thứ 2.

Thời gian: từ ngày 12/6/2018 đến 14/6/2018.

Mức thu: 1.000.000đ/năm                                                        

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng chi phí Nhà trường sẽ không giải quyết bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh