Thông báo Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

Thông báo Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    12     /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

_________________

 

Nhằm khích lệ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích học tập và lao động sáng tạo, xuất sắc. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019.

  1. Tiêu chuẩn:
  • Cá nhân: Sinh viên là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Ưu tiên cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
  • Tập thể: Tập thể sinh viên (không nhất thiết là sinh viên người dân tộc thiểu số) đã có công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo.
  • Cá nhân và tập thể chưa từng nhận giải thưởng Vừ A Dính.
  1. Hồ sơ dự tuyển
  • Đơn đăng ký tham gia dự tuyển Giải thưởng Vừ A Dính (viết tay);
  • Bản báo cáo các thành tích, sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học: theo mẫu
  1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 07/03/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương