Thông báo giới thiệu thông tin chương trình trao đổi tín chỉ với các trường ĐH Đông Nam Á

Thông báo giới thiệu thông tin chương trình trao đổi tín chỉ với các trường ĐH Đông Nam Á

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu thông tin chương trình trao đổi tín chỉ

với các Trường Đại học Đông Nam Á  (gọi tắt là ACTS)

 Theo công văn số 1703/ĐHQG-ĐN&PTDA ngày 23/9/2019 của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức buổi giới thiệu thông tin về ACTS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông tin đến sinh viên đại học hệ chính quy về buổi giới thiệu như sau:

  • Thời gian tổ chức: 14g00, thứ năm ngày 24/10/2019.
  • Địa điểm: Phòng E 305- Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.

Đề nghị sinh viên nếu có nhu cầu tìm hiểu về chương trình này thì đến trước địa điểm trên 15 phút theo thông báo để ổn định chổ ngồi và giữ trật tự trong cả buổi giới thiệu.

 

 

                                                                                                             TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                  Trần Thái Sơn

                                                                                                                         (Đã ký)