Thông báo hình thức học tập trong tình hình mới – bậc cao đẳng

Thông báo hình thức học tập trong tình hình mới – bậc cao đẳng

Trường thông báo đến SV bậc cao đẳng về hình thức học từ tuần lễ 01/12/2020 như sau:

Các học phần Công nghệ thông tin học online: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=13447

Các học phần trong bảng sau SV học bình thường và thường xuyên theo dõi thông báo để biết nếu chuyển sang học online.

Bậc  Lớp Mã HP Tên HP GVLT
Cao đẳng 18K1 CTH002 Đường lối cách mạng của ĐCSVN  
Cao đẳng 18K2 CTH002 Đường lối cách mạng của ĐCSVN  
Cao đẳng 18L1 DTV001 Điện tử căn bản Bùi An Đông
Cao đẳng 18L1 TTH003 Đại số B1 Phạm Thế Nhân
Cao đẳng 18L1 TTH027 Giải tích B2 Nguyễn Văn Thùy
Cao đẳng 18L1 VLH023 Điện từ, Quang – Lượng tử – Nguyên tử Võ Nguyễn Như Liễu,
Huỳnh Nguyễn Phong Thu