Thông báo học bổng Cathay năm 2017

Thông báo học bổng Cathay năm 2017

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  95    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Cathay năm 2017

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017 thuộc khoa Toán – Tin học và khoa Công nghệ thông tin, có tư cách đạo đức tốt;
 • Là sinh viên mồ côi, thuộc dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng sâu vùng xa, thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn);
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

4 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 16.000.000 VNĐ.

 1. Trách nhiệm của sinh viên nhận học bổng:
 • Cam kết sử dụng nguồn tài trợ phục vụ cho học tập; học bổng được cấp phát từng học kỳ dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên cho đến khi sinh viên sử dụng hết số tiền học bổng.
 • Báo cáo kết quả học tập định kỳ về Ban Công tác Sinh viên, ĐHQG-HCM vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm; học bổng sẽ được xét cấp từng học kỳ dựa trên kết quả học tập của sinh viên.
 • Duy trì tốt kết quả học tập và rèn luyện; trường hợp quá 2 lần sinh viên không duy trì tốt kết quả học tập (từ 7.0 trở lên), số tiền học bổng sẽ được chuyển cho sinh viên khác.
 1. Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin học bổng kèm theo 01 ảnh 3×4 cm (điền theo mẫu );
 • Bài viết bằng tiếng Việt trình bày hoàn cảnh bản thân và gia đình, mục tiêu phấn đấu của bản thân;
 • Bản sao giấy báo nhập học;
 • Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được trong vòng 3 năm gần đây;
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình thuộc diện chính sách hoặc xóa đói giảm nghèo (do chính quyền địa phương cấp);
 • Bản sao chứng minh nhân dân.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 1/11/2017 (thứ tư) tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Trần Vũ