Thông báo học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Thông báo học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    28   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đang theo học tại Trường;
 • Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19;
 • Kết quả học tập đạt loại Khá trở lên trong học kì 1 năm học 2019-2020;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019-2020 đạt loại Khá trở lên;
 • Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của Trường, là con ruột lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên mồ côi, khuyết tật…
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2019-2020.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng: 30 – 32 suất, trị giá 5.000.000 vnđ / suất.
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh gửi đơn vị tài trợ (Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)
 • Bản photo Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước và Thẻ sinh viên (không cần chứng thực);
 • Giấy xác nhận gia đình khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19;
 • Sổ hộ nghèo/Giấy xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn của chính quyền địa phương (nếu có).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 12/06/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương