Thông báo học bổng chuyển tiếp sinh dành cho HVCH Khóa 2020, Khóa 2021 năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

Thông báo học bổng chuyển tiếp sinh dành cho HVCH Khóa 2020, Khóa 2021 năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 205/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

 

 

    

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh dành cho học viên cao học

Khóa 2020 và Khóa 2021 năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

_________________

 

         Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-KHTN ngày 14/09/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng chuyển tiếp sinh dành cho

học viên cao học thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM và Quy định kèm theo

Quyết định này; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách học viên cao học thuộc đối tượng chuyển tiếp sinh Khóa 2020 và Khóa 2021

được xét cấp học bổng năm học 2021-2022 đợt bổ sung; cụ thể như sau:

  1. Danh sách: xem tại đây
  2. Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản.

 

Học viên có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học

bổng.

 

 

 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân