Thông báo học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2021

Thông báo học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    78  / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2021

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019 hoặc 2020, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học tập từ 8.5 trở lên, không có môn học thi lại;
 • Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên;
 • Lưu ý:
 • Đối với SV khóa 2019: kết quả học tập và kết quả rèn luyện xét tại học kì 2 năm học 2019-2020 và học kì 1 năm học 2020-2021
 • Đối với SV khóa 2020: kết quả học tập và kết quả rèn luyện xét tại học kì 1 và học kì 2 năm học 2020-2021. Nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình điểm thực tế để có phương án xét tuyển thích hợp.
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2021 – 2022.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

                Mỗi suất học bổng có giá trị 1.000 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu tại đây);
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): POSCO_MSSV_Họ tên

Bước 2: Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/0kFHAQtD5M

 • Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 23h45 ngày 09/11/2021./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương