Thông báo học bổng Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Thông báo học bổng Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    92 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khoa Công nghệ thông tin khóa 2019, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm đầu vào cao;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khan, gia đình thuộc diện hộ nghèo;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2019 – 2020.
 1. Giá trị học bổng

Toàn phần học phí nếu duy trì được kết quả học tập và rèn luyện tốt.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư dự tuyển học bổng (theo mẫu);
 • Bản photo thẻ sinh viên;
 • Giấy xác nhận gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc khó khăn của địa phương.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 9/10/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Thủ Đức-Dĩ An.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN Khoa CNTT;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương