Thông báo học bổng Thakral – In Sewa Ltd. năm học 2019-2020

Thông báo học bổng Thakral – In Sewa Ltd. năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    61  / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Học bổng Thakral – In Sewa Ltd. năm học 2019-2020

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học khóa 2018, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2019-2020 từ 7.5 trở lên;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Điểm rèn luyện năm học 2019 – 2020 từ loại khá trở lên;

          Ưu tiên sinh viên khuyết tật.

 1. Giá trị học bổng: 260 USD/ sinh viên/ năm
 2. Hồ sơ xin học bổng
 • Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu tại địa chỉ: https://bit.ly/HBThakral );
 • Bảng điểm học tập năm học 2019-2020;
 • Sổ hộ nghèo / cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Đối với sinh viên khuyết tật: giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền;
 • Các giấy khen, chứng nhận về thành tích.
 1. Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng

Sau khi tổng kết học kỳ, sinh viên có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả học tập về ĐHQG-HCM (định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm; riêng năm 2021, sinh viên gửi kết quả học tập năm học 2020-2021 về ĐHQG-HCM trước ngày 15/11/2021).

Nhà tài trợ sẽ dừng cấp học bổng nếu sinh viên: không gửi báo cáo kết quả học tập đúng thời hạn; kết quả học tập không đủ 7.5 trở lên; vi phạm quy chế, quy định, nội quy của nhà trường và ĐHQG-HCM.

Sinh viên bị dừng cấp học bổng sẽ được nhà tài trợ thay thế bằng sinh viên khác cùng khóa phù hợp với các tiêu chí của học bổng.

 1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

Bước 1: Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): Thakral_MSSV_Họ tên.

Lưu ý: Đơn dự tuyển học bổng có thể dạng file mềm hoặc scan bản in có kí tên.

Bước 2: Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau (yêu cầu đăng nhập bằng email sinh viên): https://forms.office.com/r/ADwNxSqPu5

Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 23h59 ngày 19/09/2021.

Nếu có thắc mắc, SV vui lòng gửi email đến Phòng Công tác sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn./.

 

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương