Thông báo hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Thông báo hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Kính chào Quý Thầy/Cô.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gửi đến Thầy/Cô công văn số 45/HĐGSNN-VP ngày 25/6/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.
 
* Link tải tài liệu tham khảo xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS 2021: 
http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-so-46-tb-hdgsnn-vp-v-v-dang-ky-thong-tin-tham-gia-hoi-nghi-truc-tuyen-tap-huan-cong-tac-xet-cndtccd-giao-su-pho-giao-su-nam-2021_592/
 
Trân trọng./.