Thông báo hủy các lớp Anh văn trong HK1/2020-2021

Thông báo hủy các lớp Anh văn trong HK1/2020-2021

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp Anh văn trong HK1/2020-2021

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 Trong học kỳ HK1/2020-2021, Trường điều chỉnh hủy một số lớp Anh văn sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

20-21

1

BAA00011

Anh văn 1

20C2_3

cs2:NĐH6.9

2

6

4

20-21

1

BAA00011

Anh văn 1

20C3_1

cs2:NĐH6.2

3

6

4

20-21

1

BAA00011

Anh văn 1

20C7_1

cs2:NĐH5.9

7

6

4

20-21

1

BAA00011

Anh văn 1

20S7_1

cs2:NĐH6.2

7

1

4

20-21

1

BAA00012

Anh văn 2

20C3_1

cs2:NĐH6.1

3

6

4

 

Lưu ý: Sinh viên thuộc các lớp này đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2020-2021 như đã thông báo.

                                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO