Thông báo hủy lớp Anh văn 4 HK2/2019-2020

Thông báo hủy lớp Anh văn 4 HK2/2019-2020

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp Anh văn 4 trong HK2/2019-2020

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Trong học kỳ 2/2019-2020, Trường điều chỉnh hủy một số lớp Anh văn 4 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

19-20

2

BAA00014

Anh văn 4

18C3_2

cs2:NĐH5.5

3

6

4

19-20

2

BAA00014

Anh văn 4

18S3_2

cs2:NĐH5.5

3

1

4

19-20

2

BAA00014

Anh văn 4

18S4_2

cs2:NĐH5.5

4

1

4

19-20

2

BAA00014

Anh văn 4

18S5_1

cs2:NĐH5.10

5

1

4

19-20

2

BAA00014

Anh văn 4

18S5_2

cs2:NĐH5.5

5

1

4

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ 2/2019-2020 như đã thông báo.