Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024  sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024

sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2)

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học– đợt 2 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:

nh

hk Mãmh Tênmônhọc Lớp Phònghọc Thứ Tiết BĐ Sốtiết

Ghichú

Mở lớp bổ sung
23-24 2 CHE00001 Hóa đại cương 1 23VLH2 cs2:F205 5 1 4 Lớp LT
23-24 2 CHE00001 Hóa đại cương 1 23VLH2C cs2:G201 5 6 2.5 Lớp BT mở bổ sung
23-24 2 CHE00001 Hóa đại cương 1 23QMT1 cs2:F202 7 1 4 Lớp LT
23-24 2 CHE00001 Hóa đại cương 1 23QMT1C cs2:E306 6 1 2.5 Lớp BT mở bổ sung

 Lưu ý:

  • Sinh viên đăng ký/điều chỉnh ĐKHP (nếu cần) từ 9g00 ngày 29/02/2024 đến 23g00 ngày 02/03/2024 theo lịch ĐKHP học kỳ HK2/2023-2024 như trường đã thông báo.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trần Thái Sơn

_ThongBao_DKHP HK2.2324_Hủy_BS mon hoc_đợt 2