Thông báo hủy môn Tâm lý trong HK2/2021-2022 lớp Liên thông đại học

Thông báo hủy môn Tâm lý trong HK2/2021-2022 lớp Liên thông đại học

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp trong HK2/2021-2022

sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông)

 

              Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK2/2021-2022, Trường điều chỉnh hủy một số lớp mở trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

21-22

2

BAA00006

Tâm lý đại cương

21B1

7

13

4

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK2/2021-2022 như đã thông báo.

                                                                                                                       

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG