Thông báo Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với SV khóa 2014 – ĐHCQ