Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách sinh viên các Khóa 2020, 2021, 2022 và 2023 chính thức được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 và mức điểm cấp học bổng như sau:

  1. Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ HK1/23-24:
Ngành Khóa 2020 Khóa 2021 Khóa 2022 Khóa 2023 Tổng số suất Ghi chú
Toán học

9.4

9.34 9.15 9.21

40

Chỉ xét đến HB loại xuất sắc
Công nghệ Thông tin

9.02

9.22 9.04 9.37

76

K2021, 2023 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Trí tuệ Nhân tạo

9.14

2

Chỉ xét đến HB loại xuất sắc
Vật lý

9.23

8.88 8.3 8.78

38

Chỉ xét đến HB loại giỏi
Hóa học

8.97

8.32 8.98 9.15

43

 

K2023 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Sinh học

8.62

8.05 7.44 7.91

31

 K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi
Địa chất

9.21

9.07 8.08

3

 

K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

Khoa học Môi trường

8.71

7.73 8.14 8.16

17

K2020, 2022, 2023 chỉ xét đến HB loại giỏi
Công nghệ Sinh học

8.81

8.66 8.28 9.07

39

K2023 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Khoa học Vật liệu

8.77

8.67 8.17 7.72

17

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi
Điện tử Viễn thông

8.88

9.02 8.41 8.29

35

Chỉ xét đến HB loại giỏi
Hải dương học

8.55

8.52 7.04 7.68

5

 K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi
Công nghệ Môi trường

8.45

8.8 7.83 8.22

13

K2020, 2021, 2023 chỉ xét đến HB loại giỏi
Kỹ thuật Hạt nhân

9.35

9.36 8.18 7.2

6

K2021 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Vật liệu

8.76

8.59 8.65 8.73

10

Chỉ xét đến HB loại giỏi
Vật lý Y khoa

8.88

8.95 8.72 8.82

11

Chỉ xét đến HB loại giỏi
Kỹ thuật Địa chất

8.89

7.8 8.17

3

K2020, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi
Khoa học dữ liệu

9.03

9.2 9.44 8.55

16

K2022 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2023 chỉ xét đến HB loại giỏi

Quản lý tài nguyên môi trường 8.09 7.91

8

 K2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

 

  1. Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024: 

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1/2023-2024 vui lòng kiểm tra Email SV để biết thông tin nhận học bổng và theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.