Thông báo kết quả dự kiến học bổng CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin, Hóa học, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH

Thông báo kết quả dự kiến học bổng CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin, Hóa học, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 58/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Hóa học,

Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH

_________________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV các Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông,

Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp Học bổng khuyến khích HK1, 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích, học bổng năm học:

3. Thời gian cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

Sinh viên phải cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản (đối với SV đã có số tài khoản trong danh sách đính kèm) cho Phòng Công tác

Sinh viên qua link: shorturl.at/qwU01 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/09/2021. Sinh viên lưu ý số tài khoản phải do sinh viên đứng tên chủ tài

khoản thì mới chuyển được học bổng

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân