Thông báo kết quả học bổng Vừ A Dính và kết quả tuyển chọn sinh viên tham gia Diễn đàn Giáo dục AUN lần thứ 18 và ASEAN+3 lần thứ 7 tại Indonesia

Thông báo kết quả học bổng Vừ A Dính và kết quả tuyển chọn sinh viên tham gia Diễn đàn Giáo dục AUN lần thứ 18 và ASEAN+3 lần thứ 7 tại Indonesia

Kết quả học bổng Vừ A Dính:

 

 

SốTT

 

 

 

MSSV

 

 

Họ và tên

1

1612800

Nguyễn Sĩ Văn

2

1618221

Đặng Đức Thịnh

3

1418414

Vi Thi Thuyền

4

1523056

Trương Thị Tiến

5

1511276

Bế Phương Thảo

6

1418412

Kiều Thị Hồng Riêu

7

1714217

Danh Hoàng Em

8

1612331

Trần Thị Lạng

9

1620065

Mông Thị Hồng Hải

 

Kết quả tuyển chọn sinh viên tham gia Diễn đàn Giáo dục AUN lần thứ 18 và ASEAN+3 lần thứ 7 tại Indonesia:

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

1414410

Nguyễn Thị Thanh Uyên