Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định 1560/QĐ-KHTN ngày 09/10/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019;

Căn cứ kết quả chấm thi tuyển dụng và kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 đến các ứng viên và danh sách dự kiến ứng viên trúng tuyển (Danh sách đính kèm).

Ứng viên dự thi ngạch Chuyên viên và Nghiên cứu viên có thể nộp đơn phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành về Phòng Tổ chức – Hành chính trước 16g00 ngày 19/12/2019.

Hội đồng thi không giải quyết phúc khảo đối với các trường hợp nộp đơn trễ hạn.

Trân trọng./.