Thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2018

Thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1092 / TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 10 năm 2018

 

                                               THÔNG BÁO

                        Về việc kết quả xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới

                          dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2018

 

  1. Kết quả giải thưởng:

Danh sách các cá nhân được xét tặng Giải thưởng Lê Văn Thới năm 2018 bao gồm:

  • Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp: Nguyễn Duy Linh, Khoa Hóa học, Tên đề tài Khóa luận là Tổng hợp, đánh giá cấu trúc và tính chất đan cài ion Na+ của vật liệu NaNi1/3Mn1/3Co1/3O2”; CBHD: TS. Huỳnh Lê Thanh Nguyên.
  • Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn Tấn Phát, Khoa Vật lý, Tên đề tài Luận văn là “Nghiên cứu tính chất của màng anode quang TiO2/CdS/CdSe:Cu2+/ZnS nhằm nâng cao hiệu suất pin mặt trời chấm lượng tử”; CBHD: PGS.TS. Lâm Quang Vinh.
  • Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ, Đoàn Lê Hoàng Tân, Khoa Hóa học, Tên Luận án Tiến sỹ là “Khảo sát tổng hợp và hoạt tính xúc tác của vật liệu khung hữu cơ kim loại Zirconium và Hafnium” CBHD: GS.TS. Lê Ngọc Thạch.
  1. Phần thưởng và Lễ trao giải
  • Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp, trị giá 20.000.000 đồng;
  • Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ, trị giá 25.000.000 đồng;
  • Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ, trị giá 30.000.000 đồng.

Ngoài ra, mỗi cá nhân nhận giải thưởng sẽ được tặng 01 kỷ niệm chương có hình Giáo sư Lê Văn Thới ở mặt trước, tên của cá nhân và năm đạt giải thưởng ở mặt sau.

 

Lễ Công bố và trao Giải thưởng Lê Văn Thới dành cho đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2018 sẽ được tổ chức vào Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018.

 

Nơi nhận:

–   Khoa, BM, PTN;

–   Phòng Ban;

–  SV, HVCH, NCS;

–  Lưu VT.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

                      (đã ký)

                 Trần Linh Thước