Thông báo không mở môn Biểu hiện protein tái tổ hợp trong eukaryote và prokaryote

Thông báo không mở môn Biểu hiện protein tái tổ hợp trong eukaryote và prokaryote

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   62/SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 4  năm 2018

                                

                                             

 THÔNG BÁO

V/v không mở một số môn cao học trong nhóm học phần 2 khóa 27

 

Theo quy chế đào tạo sau đại học, môn học sau đây không mở trong nhóm học phần 2 của khóa 27 do số lượng học viên đăng ký quá ít:

Tên môn: Biểu hiện protein tái tổ hợp trong prokaryote và eukaryote

Thuộc ngành: Vi sinh vật học

Số học viên đăng ký: 5

 

           

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

(đã ký) 

Đặng Thị Phương Thảo