Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa đối với sinh viên khóa 2018 bậc Đại học và Cao đẳng

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa đối với sinh viên khóa 2018 bậc Đại học và Cao đẳng

        ĐH QUỐC GIA TP.HCM

            TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

        ________________

         Số: 78/TB-KHTN-CTSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa đối với sinh viên khóa 2018

bậc Đại học và Cao đẳng

 

 

     Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo về việc kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa đối với sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng khóa 2018 như sau:

1. Hình thức kiểm tra:

  • Thời gian làm bài: 30 phút
  • Số câu hỏi trong đề thi: 40 câu hỏi
  • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà
  • Những sinh viên chuyển đổi chương trình đào tạo vẫn sử dụng MSSV cũ để thực hiện bài kiểm tra

2. Thời gian kiểm tra:

  • Thời gian kiểm tra: từ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 23/8/2018 với số lần làm bài là 02 lần (Nhà trường sẽ lấy kết quả cao nhất làm kết quả cuối cùng)
  • Hotline hỗ trợ (hoạt động từ 21/8 đến 23/8/2018):  0974.974.672

                                                                                        0938.132.701

3Công nhận kết quả thi:

–  Sinh viên phải đạt từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận Đạt bài Kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khóa.

–  Trường hợp sinh viên làm bài kiểm tra nhưng không đạt sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019).

– Sinh viên không thực hiện bài kiểm tra (xem như không tham gia Sinh hoạt công dân Đầu khóa 2018) sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019).

–  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương