Thông báo lần II về Hội thảo “Nghiên cứu khoa học ở Trường đại học thời kỳ CMCN 4.0”