Thông báo mở thêm lớp Anh văn 4

Thông báo mở thêm lớp Anh văn 4

THÔNG BÁO

(Về việc mở thêm lớp Anh văn 4 trong HK2/2018-2019

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

                Căn cứ kết quả đăng ký học phần học phần Anh văn 4 học kỳ 2/2018-2019, Trường chuyển một số sinh viên học học phần Anh văn 4/17C6_1 sang lớp Anh văn 4/17C6_2 cùng thời khóa biểu (TKB) nhưng khác phòng như sau:  

  1. Danh sách và TKB các lớp Anh văn điều chỉnh:

 

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Số sv

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

BAA00014

Anh văn 4

17C6_1

28

cs2:NĐH4.5

6

6

4

BAA00014

Anh văn 4

17C6_2

25

cs2:NĐH6.4

6

6

4

 

  1. Danh sách sinh viên các lớp Anh văn điều chỉnh: Sinh viên xem danh sách (file đính kèm) hoặc kết quả ĐKHP trên portal để đi học đúng lớp.