Thông báo nghỉ học Bài tập Hoá đại cương 1 và 2

Thông báo nghỉ học Bài tập Hoá đại cương 1 và 2
Thông báo
Tuần lễ 02/11/2020 các lớp sau nghỉ học Bài tập 
– BT Hóa đại cương 1: nhóm 20CSH1A, 20CSH1B (sáng thứ 5)
– BT Hóa đại cương 2:
+ Nhóm 19SHH2B, 19SHH1C (sáng thứ 2)
+ Nhóm 19CSH1A, 19CSH2A (chiều thứ 5)
+ Nhóm 20HOH2A, 20HOH1C (chiều thứ 3)

 
 

                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO