Thông báo nghỉ học để thi giữa kỳ HK2/2019-2020

Thông báo nghỉ học để thi giữa kỳ HK2/2019-2020
Phòng Đào tạo thông báo về việc học tập trong tuần lễ thi giữa kỳ HK2/2019-2020 (từ ngày 15/06 đến ngày 21/06/2020)  như sau: 
+ Các lớp học bắt đầu đợt 1, 2: Nghỉ học (Sheet Nghỉ học tuần giữa kỳ)
+ Các lớp học bắt đầu đợt 3Học bình thường (Sheet Không nghỉ học tuần giữa kỳ)