Thông báo nghỉ học môn Biến dưỡng năng lượng vật chất ở vi sinh vật của lớp cao học khóa 2017