Thông báo nghỉ học môn BIO00001/18CSH ngày 14 và 21/11

Thông báo nghỉ học môn BIO00001/18CSH ngày 14 và 21/11
Phòng đào tạo thông báo:
 
Môn “Sinh học đại cương 1” của 2 lớp 18CNS1,2 ngày 14 & 21/11/2018 nghỉ học do giảng viên bận việc.
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
BIO00001 Sinh đại cương 1 18CSH1 cs2:E104 4 1 4
BIO00001 Sinh đại cương 1 18CSH2 cs2:E104 4 6 4