Thông báo nghỉ học môn ĐLCMCĐ chiều 05/11/2018

Thông báo nghỉ học môn ĐLCMCĐ chiều 05/11/2018
Do GV bệnh, chiều nay 05/11/2018. môn ĐLCM nghỉ học
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
BAA00002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 cs2:F103 2 6 3
BAA00002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17CMT1 cs2:F103 2 6 3