Thông báo nghỉ học môn ĐSTT lớp 19DTV3 chiều 04/11/2019