Thông báo nghỉ học môn Sinh học tế bào lớp 17CHS ngày 07/11/2018