Thông báo nghỉ học môn Tinh thể-Khoáng vật ngày 06/4/2019