Thông báo Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 chưa đóng học phí

Thông báo Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 chưa đóng học phí

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

 THÔNG BÁO

v/v: Nghiên cứu sinh khóa năm 2016 chưa đóng học phí theo qui định (lần 2)

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

        Theo qui định về việc đóng học phí của nghiên cứu sinh khóa năm 2016, tuy nhiên đến nay một số trường hợp vẫn chưa đóng học phí theo đúng qui định.

        Nhà trường đề nghị Nghiên cứu sinh đến phòng ĐT Sau đại học để nộp học phí còn thiếu trước ngày 05/3/2018. Sau thời hạn này các trường hợp nào chưa nộp học phí Nhà trường sẽ không giải quyết các chế độ học vụ liên quan.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 

Lê Đức Phúc