Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM đợt tháng 10/2017

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM đợt tháng 10/2017

THÔNG BÁO

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM

đợt tháng 10/2017

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cử nhân bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM đợt tháng 10/2017 do Trường tổ chức ngày 23/12/2017 nhận hình tại link sau:

Link: https://photos.app.goo.gl/wFDWoIVPgJpptcqr1